តោះមករៀនថៃមួយថ្ងៃមួយពាក្យថ្ងៃនេះសូមជូនពាក្យថា อย่าลืมฉัน

532

อย่าลืมฉัน (យ៉ាលឺមឆាន់) កុំបំភ្លេចខ្ញុំ
อย่าลืมนะ (យ៉ាលឺមណាក់) កុំភ្លេចណា
อย่าลืมกัน (យ៉ាលឺមកាន់) កុំភ្លេចគ្នីគ្នា
อย่าลืมพี่ (យ៉ាលឺមភី) កុំភ្លេចបង
อย่าลืมน้อง (យ៉ាលឺមណង) កុំភ្លេចអូន

ស្វែងយល់ពាក្យ
อย่า (យ៉ា) កុំ
ลืม​ (លឺម) ភ្លេច បំភ្លេច
ฉัน (ឆាន់) ខ្ញុំ (ប្រើសម្រាប់មនុស្សស្រី) ប្រសិនជាមនុស្សប្រុស ឬជាបុរស គេប្រើពាក្យថា ผม (ភុម) ប្រែថាខ្ញុំ

Facebook Comments