លោកអ្នកអាចរៀនភាសាថៃបន្ថែមទៀត ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store វាយពាក្យថា Learn Thai Khmer រួចតម្លើងទុកជាការស្រេច។

ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ជួបគ្នានៅបណ្តាញហ្វេសប៊ុក

ថ្នាក់សៀវភៅ

ថ្នាក់សន្ទនា

ថ្នាក់កាសែត

គួរយល់ដឹង

បណ្តុំពាក្យ

សុភាសិត

សំដីមាស

Open

Ads Footer Fix

Close