លោកអ្នកអាចរៀនភាសាថៃបន្ថែមទៀត ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Play Store វាយពាក្យថា Learn Thai Khmer រួចតម្លើងទុកជាការស្រេច។

ชั้นพื้นฐาน

FOLLOW US

หนังสือเรียนภาษาไทย

บทสนทนา

ข่าว

เกร็ดความรู้

หมวดคำศัพท์

สุภาษิต

คำคมอารมณ์ขัน